... ve stopách přírody ...

Inzenýrská činnost

Inženýrská činnost

  • Zajištění závazných stanovisekdotčených orgánů a organizací státní správy
  • Zajištění stanovisek správců inženýrských sítía technické infrastruktury
  • Zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení
  • Majetkoprávní vztahy
  • Vypracování podkladů pro expertní a speciální jednání nebo posuzování (podklady podání žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu, podklad pro podání žádosti o odnětí pozemků z PUPFL)
  • Zpracování náležitostí návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo společného povolení a podání žádosti
  • Účast při jednáních v rámci povolovacího řízení
  • Podání žádosti o udělení výjimky pro stavbu a zajištění podkladů pro posouzení výjimky
  • Kolaudace stavby
  • Manipulační řády vodních děl
  • Provozní řády hydrotechnických děl           
  • Havarijní plány
  • Provozní řády zařízení pro využívání odpadu na povrchu terénu

 

V součinnosti s kolegy ze speciálních oborů zajišťujeme mimo jiné tyto podklady:

  • biologický průzkum lokality,
  • biologické hodnocení podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
  • dendrologický průzkum,
  • inventarizace dřevin,
  • geodetické zaměření,
  • inženýrsko-geologický průzkum,
  • pedologický průzkum,
  • zpracování žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
  • zpracování návrhu provozního řádu zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu,
  • zpracování Hodnocení rizik pro zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu osobou s příslušným oprávněním od Českého báňského úřadu,
  • zpracování oznámení záměru a dokumentace EIA pro záměry povolení či rozšíření zařízení pro využívání odpadu na povrchu terénu,
  • a jiné…