... ve stopách přírody ...

Inzenýrská činnost

Inženýrská činnost

 • Zajištění závazných stanovisekdotčených orgánů a organizací státní správy
 • Zajištění stanovisek správců inženýrských sítía technické infrastruktury
 • Zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení
 • Majetkoprávní vztahy
 • Vypracování podkladů pro expertní a speciální jednání nebo posuzování (podklady podání žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu, podklad pro podání žádosti o odnětí pozemků z PUPFL)
 • Zpracování náležitostí návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo společného povolení a podání žádosti
 • Účast při jednáních v rámci povolovacího řízení
 • Podání žádosti o udělení výjimky pro stavbu a zajištění podkladů pro posouzení výjimky
 • Kolaudace stavby
 • Manipulační řády vodních děl
 • Provozní řády hydrotechnických děl           
 • Havarijní plány
 • Provozní řády zařízení pro využívání odpadu na povrchu terénu

 

V součinnosti s kolegy ze speciálních oborů zajišťujeme mimo jiné tyto podklady:

 • biologický průzkum lokality,
 • biologické hodnocení podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • dendrologický průzkum,
 • inventarizace dřevin,
 • geodetické zaměření,
 • inženýrsko-geologický průzkum,
 • pedologický průzkum,
 • zpracování žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 • zpracování návrhu provozního řádu zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu,
 • zpracování Hodnocení rizik pro zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu osobou s příslušným oprávněním od Českého báňského úřadu,
 • zpracování oznámení záměru a dokumentace EIA pro záměry povolení či rozšíření zařízení pro využívání odpadu na povrchu terénu,
 • a jiné…