... ve stopách přírody ...

Projekční práce

Zpracování projektové dokumentace je v souladu s podmínkami dotačních programů. Projekty navrhované našimi odborníky splňují náročné požadavky na ochranu životního prostředí, technické řešení a ekonomičnost stavby.

 

Vodohospodářské stavby Krajinná a intravilánová zeleň Ostatní stavby
Rybníky a vodní nádrže – nové, obnova, rekonstrukce, opravy Biocentra Polní a lesní cesty
Protipovodňová ochrana území Biokoridory Protierozní opatření
Revitalizační opatření Větrolamy Stavební úpravy chodníků
Úprava a revitalizace vodních toků Remízky Místní komunikace
Objekty na tocích Extenizivní ovocné sady Pozorovatelny a rozhledny
Vodní tůně Liniová zeleň Terénní úpravy
  Sídelní zeleň Zařízení pro využívání odpadu na povrchu terénu
  Parky  

Studie proveditelnosti

Studie je nejjednodušší forma projektové dokumentace. Jejím cílem je ukázat zákazníkovi koncept a dispozice plánované stavby.

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. Z dokumentace jednoznačně vyplývá půdorysné a výškové umístění stavby, vazby na okolní výstavbu a okolní infrastrukturu. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby a vydává územní rozhodnutí, případně územní souhlas.

Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby

Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě. Na základě DSP vydává stavební úřad stavební povolení. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, dispoziční, provozní, konstrukční a materiálovou charakteristiku stavby.

Dokumentace pro společné povolení

Spojuje územní rozodnutí a stavební povolení do jednoho povolovacího procesu a zkracuje tak délku řízení vedoucí k povolení stavby.

Dokumentace pro zadávání a provádění stavby

Projektová dokumentace pro zadávání a provedení stavby je zpracovaná tak, aby zejména splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách.

Nedílnou součástí dokumentace je položkový soupis prací, dodávek a služeb a kontrolní ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

Zpracování soupisů prací pro veřejné zakázky včetně orientačních rozpočtů pro zadavatele VŘ s využitím cenové soustavy ÚRS Praha.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Projektová dokumentace pro zadávání a provedení stavby je zpracovaná tak, aby zejména splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách.

Nedílnou součástí dokumentace je položkový soupis prací, dodávek a služeb a kontrolní ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

Zpracování soupisů prací pro veřejné zakázky včetně orientačních rozpočtů pro zadavatele VŘ s využitím cenové soustavy ÚRS Praha

Dokumentace skutečného provedení stavby