... ve stopách přírody ...

Biocentrum s vodní plochou a obnova náhonu Pachrova mlýna

Účelem projektové dokumentace bylo vytvoření části ÚSES (LBK11 A LBC 06) vybudováním mokřadů a tůní a doprovodné krajinné zeleně. Plocha je součástí územního sytému ekologické stability (ÚSES) jako součást biokoridoru LBK 11 A biocentra LBC 06.