... ve stopách přírody ...

PPO potok LUH v km 1,600 – 2,700

Pro zlepšení stávajícího stavu bylo nutné provést v úseku ř.km 1,600 – 1,761 km potoka Luh souvislou úpravu vodního toku kamennou dlažbou do betonu. V úseku 1,761 – 2,700 ř.km byly navrženy 3 drátokamenné přehrážky z důvodu zachycení povodňového průtoku a sedimentů.