... ve stopách přírody ...

Prušánka, Dolní Bojanovice - úprava koryta

Záměrem projektu byla úprava koryta toku za účelem zlepšení průtočnosti koryta v intravilánu obce, snížení zanášení koryta toku a zlepšení dostupnosti při provádění údržby vodního toku. Koryto toku mělo široké dno a bylo velice zanesené dnovými sedimenty. V rámci projektu došlo k úpravě koryta na složené lichoběžníkové koryto. Byly vybudována kynety, které slouží k převedení M-denních průtoku a byly opevněny kamennou dlažbou do betonu. Druhá část složeného koryta je pojízdná berma, která slouží k příjezdu v rámci údržby vodního toku a k převedení N-letých průtoků. Berma je zpevněna geobuňkami a byla ohumusována a oseta travní směsí. Pod mostními profily a pod zaklenutím toku došlo k odstranění dnových sedimentů. Úprava koryta byla napojena na stávající mostní konstrukci pomocí kamenné dlažby do betonu. V rámci stavby došlo k vybudování sjezdů na bermu. Došlo také ke kácení dřevin ve vodním toku.