... ve stopách přírody ...

Revitalizace údolní nivy Heroltického potoka, k.ú. Vohančice

Předmětem projektu je údolní niva, kterou protéká Heroltický potok. V této údolní nivě budou vytvořeny průtočné i neprůtočné vodní tůně a malá vodní nádrž (MVN). Tůně a MVN budou navrženy s různými sklony břehů a různými hloubkami tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro populace obojživelníků, ptactva a ostatních rostlin a živočichů vázaných na mokřadní plochy. Tůně budou vzájemně propojeny jednoduchým korytem s proměnnými sklony svahů. Malá vodní nádrž bude opatřena výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem. Tento vodní tok a dešťové srážky budou hlavním zdrojem vody pro navrhované vodní tůně a malou vodní nádrž. Video vizualizace.