... ve stopách přírody ...

Revitalizace vodní nádrže Cukrovar

Předmětem stavby byla revitalizace vodní nádrže a jejich funkčních objektů. Účel užívání stavby byl zachován (retence vody, krajinotvorný). Vodní nádrž je odbahněná, dále byly vybudovány nové funkční objekty a opraveno zemní těleso hráze a zajištěna stabilita koryta vodního toku podél vzdušného líce hráze.