... ve stopách přírody ...

Revitalizace Zaječího potoka - revitalizace LBC 4 - Labutí jezírko

Předmětem projektu byla revitalizace Zaječího potoka a revitalizace LBC4 - Labutího jezírka a stabilizace koryta vodního toku. Stavba především slouží k ochraně přírody a krajiny. Posílil se ekosystém zvýšením biodiverzity a rozvojem mokřadních společenstev. Součástí bylo taktéž zatrubnění části koryta vodního toku.