... ve stopách přírody ...

Studenec - Biocentrum s vodní plochou

Účelem stavby bylo vybudování průtočné vodní nádrže v údolní nivě Okareckého potoka s přilehlými litorálními zónami. Jedná se o celkovou úpravu údolní nivy včetně zřízení výpustného objektu a bezpečnostního přelivu, zřízení zátopy nádrže, vytvoření přilehlé litorální zóny a úprava koryta toku pod hrází. Výstavbou retenční nádrže vznikly lokální biocentra, které podporují rozvoj mokřadních rostlin a živočichů, stejně jako ostatních forem života vázaných na vodní plochy.